בוררות

יישוב סכסוכים באמצעות הליך של בוררות מתקיים במשרדנו בפני בוררים בעלי שיעור קומה, ידיעה משפטית ושיפוטית רחבה, כמו גם ניסיון מקצועי וניהולי רב שנים.

ההליך החוסה תחת כנפי חוק הבוררות והסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים לסכסוך, מתנהל ללא משוא פנים ומאפשר לברר את הסכסוך במהירות לשם הכרעה סופית בו, באופן הוגן, חסוי ומקצועי.

אנו מציעים את האפשרות לקיים את הליך הבוררות גם בפני הרכב של בוררים, תוך שילוב בין בוררים משפטנים לבוררים מקצועיים אחרים, דוגמת רואי חשבון, מהנדסים, שמאים ועוד.

הישיבות נערכות באולם סגור, באורח נינוח ומכובד, תוך הקלטת הדיונים. הבוררים כפופים לדין המהותי, אך לא לדיני הראיות ולסדרי הדין ופסקי הבוררות היוצאים תחת ידם מנומקים, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.