הערכה מוקדמת

הערכה מוקדמת נועדה לאפשר לצדדים, באמצעות מעריך ניטרלי ומנוסה, לזהות את הסוגיות המשפטיות העולות מהסכסוך, להעריך את מורכבותן וסיכוייהן וכן להיחשף לעובדות וראיות רלוונטיות, תוך מתן דגש להיבטים של עובדה ומשפט, להבדיל מאינטרסים.

אנו מביאים להליך ידע וניסיון נרחבים המסייעים בידנו לנתח את הסוגיות המשפטיות ולגבש הצעה לסיום הסכסוך, ככל שהצדדים מעוניינים בכך. לחילופין, מאפשרת ההערכה המוקדמת לצדדים ובאי כוחם לכלכל את צעדיהם באשר להמשך ניהולו של ההליך המשפטי.

ניתן לקיים הערכה מוקדמת במעמד צד אחד או הצדדים כולם, ויתרונה בקבלת חוות דעת נוספת של מעריך מיומן המסייע בצפיית תוצאת ההתדיינות בין כתלי בית המשפט.